Algemene voorwaarden


1. Toepassingsgebied

De bedingen van deze algemene voorwaarden maken wezenlijk deel uit van al onze aanbiedingen en zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden. De contractant wordt geacht kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en de bedingen ervan aanvaard te hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


2. Vergoeding

De vergoeding vermeld in het aanbod of voorstel heeft betrekking op de animatie en/of workshop zoals door de contractant gevraagd. Het aanbod of voorstel vermeldt welke kosten, taksen en andere lasten in de vergoeding zijn inbegrepen. De vergoedingen voor verplaatsingskosten, verblijfskosten en catering worden, indien van toepassing, afzonderlijk overeengekomen. Bij annulatie van het contract tot twee weken voor de manifestatie betaalt de contractant de helft van de opgegeven vergoeding ; bij annulatie in de laatste twee weken voor de manifestatie wordt de volledige vergoeding uitbetaald.


3. Betaling

De facturen worden ofwel contant betaald, ter plaatse na afloop van de animatie en/of de workshop, ofwel betaald door overschrijving op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum.
In geval van niet-betaling op de vervaldag van een factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het gefactureerde bedrag. Het gefactureerde bedrag wordt, ter vergoeding van de geleden contractuele schade bij niet-betaling op de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een percentage van 15%, zonder dat de verhoging minder dan 75€ mag bedragen.


4. Aansprakelijkheid

De contractant is verantwoordelijk voor alle administratieve vergunningen die vereist zouden zijn voor een manifestatie in het kader waarvan onze animatie en/of workshop wordt gegeven.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheidsvorderingen, noch van de contractant, noch van derden, voor materiële en/of lichamelijke schade die als gevolg van de animatie en/of workshop zou zijn opgetreden, behoudens in geval van opzettelijke fout of zware nalatigheid.
De contractant is de vergoeding verschuldigd zelfs indien de animatie en/of workshop niet kon gegeven worden, behoudens ingeval van opzet of zware fout die aan ons zou te wijten zijn. Situaties van overmacht, slechte weersomstandigheden*, geringe publieksopkomst, stakingen en andere onvoorziene omstandigheden kunnen door de contractant niet ingeroepen worden.
In geval van ziekte of overmacht van de uitvoerder, kan het contract verbroken worden en dit zonder dat één van de partijen een recht op schadevergoeding kan doen gelden.Indien er bij slechte weersomstandigheden niet buiten kan opgetreden worden, is de groep bereid de voorstelling toch te laten doorgaan, of op een overdekte plek, of op een iets later tijdstip dezelfde dag.


5. Voorzieningen voor de contractant

De contractant waarborgt een ordelijk verloop van de manifestatie. Indien het optreden in dit geval of in geval van overmacht dient afgelast te worden, zal de overeengekomen prijs niettemin betaald worden. Iedere schade aan materiaal, veroorzaakt door het publiek of medewerkers, zal door de contractant vergoed worden tegen de taxatiewaarde van het desbetreffend materiaal. De betaling dient te gebeuren binnen de daaropvolgende twee maanden. De contractant verbindt er zich toe een parkeergelegenheid te voorzien. Eventuele parkeerboetes en/of sleepkosten zijn ten laste van de organisator.


6. Bevoegde rechtbanken

De rechtbanken of hoven van Gent zijn bevoegd voor alle geschillen die met betrekking tot onze overeenkomsten en/of facturen zouden ontstaan.